OGŁOSZENIA

Ogłoszenie MSiG z 18 listopada 2021 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,WAN S.A”

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Spółki WAN S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 września 2021 r., godz. 11.00 w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80/10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WAN S.A. („ZWZA”) za rok obrotowy 2020:

 1. Otwarcie posiedzenia ZWZA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad ZWZA.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz przestawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 8. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 9. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 10. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 11. podziału zysku,
 12. wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych,
 13. ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 18. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem lub na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,
 19. udzielenia finansowania akcjonariuszom Spółki.
 20. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 KSH.

 

Ogłoszenie MSiG_z 2 września 2021

 

Dematerializacja akcji

Działając w imieniu spółki „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) („Ustawa”), Zarząd Spółki niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do niezwłocznego złożenia w Spółce wszystkich posiadanych przez akcjonariuszy dokumentów akcji.

 

Spółka informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym dniem moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Ogłoszenie MSiG_z 7 października 2020 r.

Ogłoszenie MSiG z 28 października 2020 r.

Ogłoszenie MSiG_z 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie MSiG_z 24 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie MSiG_z 18 stycznia 2021 r.