Relacje inwestorskie

Komunikat nr 7 z dnia 16.05.2024 r.

Obowiązek informacyjny na dzień 16.05.2024 r. w związku z emisją obligacji

Wyniki skonsolidowane za 2023 r.

Wyniki jednostkowe za 2023 r.

Wskaźnik zadłużenia netto + załącznik nr 2 do WEO

Dodatkowe informacje i objaśnienia Grupa WAN za 2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia WAN S.A. za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy WAN 2023 r.

Grupa WAN S.A. wizualizacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.

WAN S.A. wizualizacja sprawozdania finansowego za 2023 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF za 2023 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF za 2023 r.

 

Komunikat nr 6 z dnia 11.01.2024 r.

Prognoza kształtowania się zobowiązań Emitenta na 2024 r.

Z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723), na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach, WAN S.A. (Emitent) publikuje prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2024 r.:

  1. Dla WAN S.A. (Emitenta) prognozowany poziom zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r. będzie wynosił 52 000 tys. PLN, co stanowi 10,8% prognozowanych pasywów Emitenta na ten sam dzień.
  2. Dla Grupy Kapitałowej WAN S.A. (Grupy Kapitałowej Emitenta) poziom zobowiązań finansowych na 31.12.2024 r. będzie wynosił 72 000 tys. PLN, co stanowi 12,9% prognozowanych pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta na ten sam dzień.

Prognozy sporządzono w dniu 29.12.2023 r.

 

Komunikat nr 5 z dnia 22.09.2023 r.

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii B na żądanie Emitenta

Zarząd WAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2023 r. podjął decyzję o przedterminowym wykupie części obligacji serii B (kod ISIN: PLO351600021), tj. 4.089 sztuk o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.089.000 PLN („Obligacje”) na żądanie Emitenta.

Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 12 października 2023 r. (Dniem ustalenia uprawnionych będzie 5 października2023 r.). W tym dniu Emitent zapłaci za każdą Obligację kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 PLN, narosłe odsetki, tj. 22,23 PLN na każdą Obligację oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii, tj. 7,5 PLN na każdą Obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 15 Warunków Emisji Obligacji.

 

Komunikat nr 4 z dnia 21.09.2023 r.

Obowiązek informacyjny na dzień 21.09.2023 r. w związku z emisją obligacji serii A i serii B

Wyniki skonsolidowane po Q2’2023

Wskaźnik zadłużenia netto + załącznik nr 2 do WEO

Wyniki jednostkowe po Q2’2023

Raport z badania biegłego z przeglądu PSF

Raport z badania biegłego z przeglądu PSSF

 

Komunikat nr 3 z dnia 31.05.2023 r.

Obowiązek informacyjny na dzień 31.05.2023 r. w związku z emisją obligacji serii A i serii B

Wyniki skonsolidowane za 2022 r.

Wyniki jednostkowe za 2022 r.

Wskaźnik zadłużenia netto + załącznik nr 2 do WEO

Dodatkowe informacje i objaśnienia Grupa WAN za 2022 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia WAN S.A. za 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy WAN 2022 r.

Grupa WAN S.A. wizualizacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

WAN S.A. wizualizacja sprawozdania finansowego za 2022 r.

Raport z badania biegłego z PSF

Raport z badania biegłego z PSSF

 

Komunikat nr 2 z dnia 30.09.2022 r.

Obowiązek informacyjny na dzień 30.09.2022 r. w związku z emisją obligacji serii A i serii B

Wyniki skonsolidowane po Q2’2022

Wskaźnik zadłużenia netto + załącznik nr 2 do WEO

Wyniki jednostkowe po Q2’2022

Raport z badania biegłego z przeglądu PSF

Raport z badania biegłego z przeglądu PSSF

 

Komunikat nr 1 z dnia 08.09.2022 r.

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii B na żądanie Emitenta

Zarząd WAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 września 2022 r. podjął decyzję o przedterminowym wykupie części obligacji serii B (kod ISIN: PLO351600021), tj. 1.600 sztuk o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.600.000 („Obligacje”) na żądanie Emitenta.

Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 27 września 2022 r. (Dniem ustalenia uprawnionych będzie 20 września 2022 r.). W tym dniu Emitent zapłaci za każdą Obligację kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 PLN, narosłe odsetki, tj. 17,77 PLN na każdą Obligację oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii, tj. 12,50 PLN na każdą Obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 15 Warunków Emisji Obligacji.

 

OGŁOSZENIA